Browse

Douglas Fairbanks

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Douglas FairbanksGiven Name (名)Englishpreferred Name
費爾般FeierbanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
范氏Fan shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
范朋克FanpengkeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Fairbanks, Douglas, sr.Given Name (名)English
Douglas FaitrbanksOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1883-05-231939-12-12male-


CV DateCV EventCV Notes
0000-00-002nd marriagemarried to Mary Pickford, from 1920 to 1936


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 35 | Assignments in ECPO: 14
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 34 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 30, 30 - mentioned in article
好萊塢的大富翁 (續)Haolaiwu de da fu weng (xu)Hollywood's richest people (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 33 - mentioned in article
三副面孔San fu mian kongThree faces
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 28 - mentioned in article
好萊塢三件笑話Haolaiwu san jian xiao huaThree jokes from Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 34 - mentioned in article
健美jian meiHealthy and Beautiful
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 38, 38 - mentioned in article
範朋克與披克馥離婚不確Fanpengke yu Pikefu li hun bu que(The news about) the divorce of Fairbanks and Pickford is not true
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 33, 34 - mentioned in article
明星之言ming xing zhi yanCelebrities' remarks
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 34, 35 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenNews from Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 46 - mentioned in article
范朋克之新計劃,乘飛機週遊世界。Fanpengke zhi xin ji hua, cheng fei ji zhou you shi jieThe new plan of Fairbanks, to travel around the world in an airplane
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 40, 42 - mentioned in article
卓別林范朋克的初次會晤Zhuobielin Fanpengke de chu ci hui wuThe first meeting of Chaplin and Fairbanks
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 53 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 53 - mentioned in article
質問范朋克 -請他表明真態度-zhi wen Fanpengke -qing ta biao ming zhen tai du-Questioning Douglas Jr. Fairbanks -Make him Speak his Mind-
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 53 - mentioned in caption
質問范朋克 -請他表明真態度-zhi wen Fanpengke -qing ta biao ming zhen tai du-Questioning Douglas Jr. Fairbanks -Make him Speak his Mind-
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 55 - mentioned in article
好萊塢珍聞Haolaiwu zhen wenNew Titbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 55 - mentioned in caption
好萊塢珍聞Haolaiwu zhen wenNew Titbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 54 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 64, 64 - mentioned in article
老明星一打lao ming xing yi daA Dozen of Old Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
范朋克又來華拍片Fanpengke you lai Hua pai pianFairbanks came to China to shoot a film again.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 56, 57 - mentioned in article
假使好萊塢關門,電影明星會餓死嗎?jia shi Haolaiwu guan men, dian ying ming xing hui e si ma?If Hollywood closed, would the movie stars starve to death?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 60 - mentioned in article
忽離忽合的范朋克和畢克馥hu li hu he de Fanpengke han BikefuFairbanks and Pickford are suddenly seperated and suddenly together.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 59 - mentioned in article
國際歡迎的好萊塢明星guo ji huan ying de Haolaiwu ming xingInternationally welcomed Hollywood stars
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 58, 59 - mentioned in article
范朋克與郵票癖Fanpengke yu you piao pi 
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 37, 38, 39 - mentioned in article
明星瑪麗奧白郎的健美方法ming xing Maliaobailang de jian mei fang faThe star Merle Oberon's methods for staying healthy and beautiful
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 59, 60, 61 - mentioned in article
幾位明星底迷信ji wei ming xing di mi xinThe superstition of some stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 29 - depicted on image
你看范朋克和琵琵妲妮兒在聲片"銀河取月"裡表演的神氣ni kan Fanpengke he Pipi Danier zai sheng pian "yin he qu yue" li biao yan de shen qiLook, the expression of Fairbanks and Bebe Daniels in the sound film "Reaching for the Moon"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 29 - mentioned in caption
你看范朋克和琵琵妲妮兒在聲片"銀河取月"裡表演的神氣ni kan Fanpengke he Pipi Danier zai sheng pian "yin he qu yue" li biao yan de shen qiLook, the expression of Fairbanks and Bebe Daniels in the sound film "Reaching for the Moon"
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 36 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu Important contents of recent issues of Entertainment Weekly
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 50 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu