Browse

一如

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
一如YiruOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 16
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 1 - Photographer
秦麗華女士最近之玉影Qin Lihua nu shi zui jin zhi yu yingRecent precious photo of Ms Qin Lihua
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 2 - Photographer
鄭玉清(坐)李俊蘭(立)女士合影Zheng Yuqing (zuo) Li Junlan (li) nu shi he yingGroup photo of Ms Zheng Yuqing (sitting) and Ms Li Junlan (standing)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 5 - Photographer
王瑢任劍飛女士Wang Rong Ren Jianfei nu shiMs Wang Rong, Ms Ren Jianfei
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 21 - Photographer
林康侯之女公子林冰若女士Lin Kanghou zhi nu gong zi Lin Bingruo nu shiMs Lin Bingruo, the daughter of Lin Kanghou
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 1 - Photographer
郭愛蘭女士。秀,美,豔,麗,完全為她占有了。Guo Ailan nu shi. xiu, mei, yan, li, wan quan wei ta zhan you leMs Guo Ailan. Elegant, beautiful, gorgeous. She possesses all those qualities.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 21 - Photographer
陳卓羣女士Chen Zhuoqun nu shiMs Chen Zhuoqun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 32 - Photographer
戴妙英女士Dai Miaoying nu shiMs Dai Miaoying
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 32 - Photographer
梁引明女士Liang Yinming nu shiMs Liang Yinming
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 33 - Photographer
戴妙珍女士Dai Miaozhen nu shiMs Dai Miaozhen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 33 - Photographer
施漱羣女士Shi Shuqun nu shiMs Shi Shuqun
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 22 - Photographer
黃劍飛女士合影Huang Jianfei nu shi he yingGroup photo of Ms Huang Jianfei
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 19 - Photographer
長珠鏈 何麗明女士的新裝chang zhu lian He Liming nu shi de xin zhuangLong pearl necklace, the new dress of Ms He Liming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 29 - Photographer
何麗明女士之新裝He Liming nu shi zhi xinzhuangThe new dress of Ms He Liming
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 35 - Photographer
榮佩瑜女士Rong Peiyu nu shiMs. Rong Peiyu
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 19 - Photographer
任秀羣女士近影Ren Xiuqun nu shi jin yinga recent photo of Ms. Ren Xiuqun
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 21 - Photographer
上海美專石粹民女士Shanghai mei zhuan Shi Cuimin nu shiMs. Shi Cuimin of the Shanghai Art Academy