Browse

艾耆

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
艾耆Ai qiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 28
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 120, 121 - Author
家用石鹼之研究Jia yong shi jian zhi yan jiuStudy on home alkali
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 121, 122 - Author
電燈使用法Dian deng shi yong faMethod of using electronic light
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 1, page: 157, 158 - Author
家庭識小錄Jiā tíng shí xiǎo lù
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 2, page: 87, 88 - Author
歐洲宮闈秘史 Ou zhou gong wei mi shiThe secret history of European Palace
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 102, 103 - Author
對於兒童恐怖心之注意Dui yu er tong kong bu xin zhi zhu yiTips about children's feeling of fear
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 - Author
世界婦女消息/ 美國家事教育 (續)Shi jie fu nu xiao xi/ Meiguo jia shi jiao yu (xu)News on women across the globe/ Family education in America (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 149 - Author
家庭笑話Jia ting xiao huaFamily jokes
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 106 - Author
家庭養蜂談Jia ting yang feng tanA talk about raising bees by a family
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 147, 148 - Author
家庭識小錄Jia ting shi xiao luThe home tips
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 152 - Author
家庭笑話Jia ting xiao hua Family jokes
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 6, page: 81, 82, 83, 84, 85 - Author
日本婦人職業指南Riben fu ren zhi ye zhi nanJapanese housewives' career guide
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 6, page: 86, 87, 88 - Author
土耳其之婦人Tǔ ěr qí zhī fù rénTurkish women
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 7, page: 31, 32, 33 - Author
說豆Shuo douOn beans
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 7, page: 96 - Author
敬告有低能兒之家庭Jing gao you di neng er zhi jia tingAnnouncement for families [who] have mentally challenged children
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 8, page: 130 - Author
衛生問答Wei sheng wen daHygiene question and answers
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 9, page: 78, 79 - Translator
有滋養之果物You zi yang zhi guo wu Nourishing fruits
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 9, page: 88, 89 - Translator
德人近來之生活狀況De ren jin lai zhi sheng huo zhuang kuangThe recent livelihood of Germans
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 160 - Author
兒童領地/ 家庭識小錄Er tong ling di/ Jia ting shi xiao luChildren's territory/ The record of family knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 10, page: 54 - Author
動物之壽命Dong wu zhi shou mingThe life span of animal
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 10, page: 99, 100, 101, 102, 103 - Author
日本婦人職業指南 Rìběn fù rén zhí yè zhǐ nánJapanese housewives' career guide (continued from vol. 3 issue 6)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 10, page: 156, 157, 158, 159, 160 - Author
怪雌雞Guai ci jiStrange hen
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 10, page: 164 - Author
家庭笑話Jiā tíng xiào huàHousehold jokes
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 10, page: 167, 168 - Author
家庭笑話Jiā tíng xiào huàFamily jokes
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 10, page: 168 - Author
家庭識小錄Jiā tíng shí xiǎo lùShort record of family knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 11, page: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 - Translator
歐美之女性Ou Mei zhi nu xingEurope-America's women
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 36, 37 - Author
月世界Yue shi jieThe world of the moon
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 12, page: 85, 86 - Author
廢物利用與家庭生活Fèi wù lì yòng yǔ jiā tíng shēng huóThriftiness and household life
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 12, page: 155 - Author
家庭笑話Jiā tíng xiào huàFamily jokes