Browse

陳鶴琴

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳鶴琴Chen HeqinGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1892-03-051982-12-30male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 8 | Assignments in ECPO: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 20, 21, 22, 23 - mentioned in article
對於家庭教育的述評Dui yu jia ting jiao yu de ping shuComments on family education
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 47, 48, 49, 50 - mentioned in article
教育子女的俚言Jiao yu zi nu de li yanProverbs of educating children
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - mentioned in article
學生婚姻問題Xue sheng hun yin wen tiStudents marriage problems
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 117 - Donor
中華婦女節制協會懸獎徵文Zhong hua fu nu jie zhi xie hui xuan jiang zheng wenChinese women temperance union call for papers with rewards
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 266 - Author
商務印書館出版「字典辭書」Shang wu yin shu guan zi dian ci shuCommercial Press dictionaries and wordbooks
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 133, 134 - mentioned in advertisement
新書Xin shuNew books
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 154 - mentioned in advertisement
教育雜誌第十八卷第七、八號/兒童心理專號Jiaoyu zazhi di shi qi ba juan di qi ba hao/ Er tong xin li zhuan haoEducation Magazine, vol. 18, issue 7、8/ Special issue on child psychology
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 133 - mentioned in advertisement
教育雜誌第十八卷第七、八號/兒童心理專號Jiaoyu zazhi di shi qi ba juan di qi ba hao/ Er tong xin li zhuan haoEducation Magazine, vol. 18, issue 7、8/ Special issue on child psychology