Browse

王元龍

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
王元龍Wang YuanlongGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1903-00-001969-00-00male-


Authority data
VIAF, Baidu 


Assignments: 13 | Assignments in ECPO: 10
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 46 - mentioned in article
中國電影珍聞Zhong guo dian ying zhen wenNews tidbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 52 - mentioned in article
一周電影專電yi zhou dian ying zhuan dianTelegraphs on the Movies in This Week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 53, 54 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 63 - mentioned in article
國片界影訊一束guo pian jie ying xun yi shua bunch of news on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 59, 60 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the Domestic Film Production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 57 - mentioned in article
三大公司的開支san da gong si de kai zhiExpenses of Three Big Companies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 62 - mentioned in article
全運會之副收穫拍了許多新聞片quan yun hui zhi fu shou huo pai le xu dou xin wen pianDeputy harvest of the National Games, having taken a lot of newsreel
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 29, page: 59 - mentioned in article
王元龍家中鬧鬼Wang Yuanlong jia zhong nao guiWang Yuanlong's haunting at home
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 3, page: 60 - mentioned in article
短訊duan xunNews in brief
 


Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 28 - mentioned in caption
她是王元龍的長女公子ta shi Wang Yuanlong de zhang nu gong zishe is the eldest daughter of Wang Yuanlong
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 28 - mentioned in caption
也是一個電影界的小妹妹譚雪蓉。她曾同王元龍合演過影片,現在已脫離影界,在滬上交際場中時常有她的蹤跡。ye shi yi ge dian ying jie de xiao mei mei Tan Xuerong. ta ceng tong Wang Yuanlong he yan guo ying pian, xian zai yi tuo li ying jie, zai Hu shang jiao ji chang zhong shi chang you ta de zong ji.Another young actress of the movie world Tan Xuerong. She has cooperated with Wang Yuanlong in a film. Now she has left the movie world and is quite active in the social worlds in Shanghai.
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars