Browse

孫中山

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
孫中山Sun ZhongshanGiven Name (名)Chinesepreferred Name
孫逸仙Sun YixianPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
孫氏Sun shiGiven Name (名)Chinese
孫總理Sun ZongliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
中山先生Zhongshan xian shengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孫文Sun WenPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
孫大元帥Sun DayuanshuaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孫總裁Sun zong caiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孫先生Sun XianshengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
總理ZongliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Sun Yat-senOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
德明DemingOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
載之ZaizhiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
日新RixinOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
逸仙YixianOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
帝象DixiangOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
中山ZhongshanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
中山樵ZhongshanqiaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孫逸仙博士Sun Yixian BoshiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孫逸仙先生Sun Yixian XianshengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
孫中山先生Sun Zhongshan vOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1866-11-121925-03-12male-


Note
additional names added according to http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%AB%E4%B8%AD%E5%B1%B1 (last accessed 2012-08-08)


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 14 | Assignments in ECPO: 124
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 29 - mentioned in article
健矣 珍妮jian yi ZhenniJanet - in Good Health Again!
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 65, 66 - mentioned in article
貧窮則志短/貧窮足以勵志Pin qiong ze zhi duan/ping qiong zu yi li zhiPoverty makes one less ambitious/poverty is good enough for one to be ambitious
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 104, 105 - mentioned in article
理想的美人/三Li xiang de mei reng/sanIdeal beauties part three
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 57, 58, 59, 60 - mentioned in article
合作的要訣He zuo de yao jueThe key to cooperation
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - mentioned in article
世界各國婦女參政運動概述Shi jie ge guo fu nu can zheng yun dong gai shuThe outline of women s participation in political movement across the world
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 8, page: 91, 92, 93, 94, 95, 96 - mentioned in article
孫中山先生建設政見錄申報Sun Zhongshan xian sheng jian she zheng jian lu shen baoDeclaration of Sun Yat-sen's political views of nation building
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 58, 59, 60, 61 - mentioned in article
三百年來中國民族獨立運動的略說San bai nian lai zhong guo min zu du li yun dong de lue shuoAn outline of Chinese national independent movements in three-hundred years
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 73, 74, 75 - mentioned in article
事與願違/ 須要對症用藥Shi yu yuan wei/ Xu yao dui zheng yong yaoThings go contrary to one s wishes/ Must suit the remedy to the case
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 10, 11 - mentioned in article
節育問題的一個解答jie yu wen ti de yi ge jie daA Solution to Birth Control
 


Image
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 15 - depicted on image
知難行易Zhi nan xing yiDifficult to know and easy to do
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 130 - depicted on image
女子美術作品的一斑/ 中山先生像Nu zi mei shu zuo ping de yi ban/ Zhongshan xian sheng xiangA part of women s art works/ The portrait of Zhongshan
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 60 - mentioned in caption
孫總理原配夫人盧氏,近年迁居澳門,虔奉基督教,圖為氏在禮拜堂中守安息日後,出門留影Sun zong li yuan pei fu ren Lu shi, jin nian qian ju Aomen, qian feng Jidu jiao, tu wei shi zai li bai tang zhong shou an xi ri hou, chu men liu yingPrime Minister Sun´s first wife Ms. Lu has moved to Macao in the past few years and embraced Christianity. The picture is th photo of Ms. Lu coming out after the worship in the chapel.
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 12 - Author
實業計畫Shi ye ji huaThe international development China
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 15 - mentioned in advertisement
知難行易Zhi nan xing yiDifficult to know and easy to do