Browse

莊子

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
莊子ZhuangziOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 6
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 137, 138 - mentioned in article
美術與人生的關係/ 願養成美術化的生活Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Yuan yang cheng mei shu hua de sheng huoThe relationship between art and life/ Hope to develop an artified life
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 愚者一得Yin dao xue wen de lu jing/ Yu zhe yi deThe way that leads to knowledge/ One gain of the foolish
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 58, 59, 60, 61, 62 - mentioned in article
野蠻時代的裝飾及其流傳Ye man shi dai de zhuang shi ji qi liu chuanThe decoration of the Savage Age and its dissemination
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 132, 133 - mentioned in article
朋友的愛/ 我也來談談Peng you de ai/ Wo ye lai tan tanFriends love/ Let me talk about it
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 - mentioned in article
北京婦女之生活Beijing fu nu zhi sheng huoThe life of women in Beijing
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88 - mentioned in article
討論讀書的方法Tao lun du shu de fang faDiscussion on the ways of reading books