Browse

周建人

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
周建人Zhou JianrenGiven Name (名)Chinesepreferred Name
建人JianrenPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1888-11-121984-07-29male-


Authority data
VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 36 | Assignments in ECPO: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 22, 23, 24, 25, 26 - Author
性道德之科學的標準 Xing dao de zhi ke xue de biao zhunThe scientific standards of sexual morality
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 134, 135 - Author
婦女問題的複雜性Fu nu wen ti de fu za xingThe complexity of woman question
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 22, 23, 24, 25, 26 - Author
戀愛的意義與價值Lian ai de yi yi hu jia zhiThe meaning and value of love
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 20, 21, 22 - Author
戀愛結婚與將來的人種問題Lian'ai jie hun yu jiang lai de ren zhong wen tiMarriage for love and the future of mankind
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 3, page: 32, 33, 34, 35, 36, 37 - Author
節烈的解剖 Jie lie de jie pouChastity dissected
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 77, 78, 79 - Author
世界婦女的過賸Shi jie fu nu de guo shengThe excesses of the world's women
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 18, 19, 20, 21 - Author
離婚問題釋疑Li hun wen ti shi yiDispelling the uncertainties of divorce
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Author
婦女主義之科學的基礎Fu nu zhu yi zhe ke xue de ji chuThe scientific foundations of feminism
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 26, 27 - Translator
文明與自由Wen ming yu zi youCivilization and freedom
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 - Author
戀愛選擇與優生學 Lian ai xuan ze yu you sheng xueRomantic love choices and eugenics
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 109, 110, 111, 112, 113 - Author
中國離婚法上的三絕Zhongguo li hun fa shang de san jueThe requirements with regard to divorce in China
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 13, 14, 15, 16, 17 - Author
家庭生活的進化Jia ting sheng huo de jin huaThe improvement of family life
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 24, 25 - Translator
家族主義的子嗣觀念 Jian ting zhu yi de zi si huan nianThe concept of heirs in familialism
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 30, 31, 32, 33, 34 - Author
哈夫洛克愛理斯 Hafuluoke AilisiHavelock Ellis
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 5, page: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - Translator
社會主義與性She hui zhu yi yu xingSocialism and sex
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 17, 18, 19, 20, 21 - Author
中國舊家庭制度的變動Zhongguo jiu jia ting zhi du de bian dongChanges of the old family system in China
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 20, 21, 22, 23 - Author
珊格爾夫人自敘傳San ge'er fu ren zi xu zhuanAutobiography of Margaret Sanger
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 - Author
女子教育與女學生Nu zi jiao yu yu nu xue shengGirl students and girls education
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 22, 23, 24, 25 - Author
親子關係的了解Qing zi guan xi de liao jieUnderstanding the parent-child relationship
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 25, 26, 27 -
論思想自由Lun si xiang zi youOn the freedome of thought
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 37, 38, 39, 40, 41, 42 - Author
原始民族的婚姻制度Yuan shi min zu de hun yin zhi duMarriage systems among primitive peoples
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 43, 44, 45, 46 - mentioned in article
愛與人生/ 生活的原動力Ai yu ren sheng/ Sheng huo de yuan dong liLove and life/ The driving force of life
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Author
婦女與社會Fu nu yu she huiThe women and society
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 18, 19, 20, 21 - Author
性教育與家庭關係的重要Xing jiao yu yu jia ting guan xi de zhong yaoThe importance of sex education and the family
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 49, 50, 51 - Author
生活史上之一頁Sheng huo shi shang zhi yi yeOne page of living history
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 96, 97, 98, 99, 100 - Author
曼兌爾的教訓Mandui'er de jiao xunThe lessons of Gregor Mendel
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 100, 101, 102 - Author
善種學的先驅戈爾登Shan zhong xue de xian qu Ge'erdengFrancis Galton, a pioneer of eugenics
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 25, 26, 27 - Author
中國女子的覺醒與獨身Zhongguo nu zi de jue xing yu du shengThe awakening of China's women and remaining single
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 47, 48, 49, 50, 51, 52 - Author
生命的三方面Sheng ming de san fang mianThree aspects of life
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 - Translator
婚姻論 (續)Hun yin lun (xU)A discussion on marriage (continued)
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 143 - mentioned in advertisement
少年雜誌/ 自然界/ 民鐸雜誌/ 學藝雜誌Shaonian zazhi/ Zi ran jie/ Minduo zazhi/ Xueyi zazhiYouth Magazine/ Nature/ The People's Tocsin/ Skill Learning Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 153 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 5 - mentioned in advertisement
婦女雜誌新年特大號要目預告Funu zazhi xin nian te da hao yao mu yu gaoA preview of the key cotents of the big New Year issue, Ladies' Journal
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 101 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 12, page: 5 - mentioned in advertisement
婦女雜誌新年特大號要目預告Funu zazhi xin nian te da hao yao mu yu gaoA preview of the key cotents of the big New Year issue, Ladies' Journal
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 156 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany