Funü zazhi
Issue
No. 012 (30 November, 1916)
Page: 121 (176 total)

Article
袁母張太宜人六十壽序, Preface to long idyllic life of 60 years: Yuan Mu Zhang

胡然女士 Hu Ran nu shi (Author),