Browse

胡然女士

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
胡然女士Hu Ran nu shiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Article
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 1, page: 100, 101 - Author
天足會序Tian zu hui xuPreface to natural (unbound) foot association
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 119, 120, 121 - Author
袁母張太宜人六十壽序Yuan mu zhang tai yi ren liu shi shou xu Preface to long idyllic life of 60 years: Yuan Mu Zhang