Funü zazhi
Issue
No. 011 (31 October, 1916)
Page: 037 (174 total)

Article
神通力婦人列傳(續), Shen Tongli biographies of exemplary women (continued)

福來友吉 Fu Laiyouji (Author), 西神 Xi Shen (Translator),