Funü zazhi
Issue
No. 010 (30 September, 1916)
Page: 031 (170 total)

Article
神通力婦人列傳, Shen Tongli biographies of exemplary women

福來友吉 Fu Laiyouji (Author), 西神 Xi Shen (Translator),