Funü zazhi
Issue
No. 008 (31 July, 1916)
Page: 146 (172 total)

Article
西神客话, Xi Shen Ke's commentaries

西神客 Xi Shen Ke (Author),