Browse

Barrymore, John

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Barrymore, JohnGiven Name (名)Englishpreferred Name
約翰巴利穆亞Yuehan BalimuyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰巴里瑪亞Yuehan BalimayaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰﹒擺里瑪亞Yuehan BailimayaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰YuehanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰擺里穆亞Yuehan BailimuyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰擺里穆Yuehan BailimuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰巴里穆亞Yuehan BalimuyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
約翰巴里穆雅Yuehan BalimuyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
巴理穆亞兄弟Balimuya xiongdiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
John BarrymoreGiven Name (名)English
約翰擺里摩亞Yuehan BailimoyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1882-02-151942-05-29male-


Note
male movie star


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 31 | Assignments in ECPO: 5
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 32, 33 - mentioned in article
離婚後的珍妮蓋諾li hun hou de Zhenni GainuoJanet Gaynor After Her Divorce
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 28, 29 - mentioned in article
擺裡瑪亞的家庭生活Bailimaya de jia ting sheng huoBailimaya's family life
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 19 - mentioned in article
黎明li mingDawn
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 10 - mentioned in article
失戀的起源shi lian de qi yuanThe origin of unrequited love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 8 - mentioned in article
丈夫怕見生人zhang fu pa jian sheng ren(My) husband is afraid of meeting strangers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 31 - mentioned in article
電影問答(續)dian ying wen da (xu)Questions and answers on movies (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 8 - mentioned in article
遲暮chi muLate dusk
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 45 - mentioned in article
擺裡摩亞三兄妹Bailimoya san xiong meiThree siblings Barrymore
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 49 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 47 - mentioned in article
神秘女郎妙計退敵shen mi nu lang miao ji tui dia mysterious woman repelled her enemy with intelligence
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 64, 64 - mentioned in article
老明星一打lao ming xing yi daA Dozen of Old Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 56, 57 - mentioned in article
假使好萊塢關門,電影明星會餓死嗎?jia shi Haolaiwu guan men, dian ying ming xing hui e si ma?If Hollywood closed, would the movie stars starve to death?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 58 - mentioned in article
名導演口中的三種電影明星:天才--努力--機會ming dao yan kou zhong de san zhong dian ying ming xing: tian cai- nu li- ji huiThree kinds of movie stars according to a famous director: Genius, efforts, and chances.
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 29 - depicted on image
家居時之約翰擺里瑪亞Jia ju shi zhi Yuehan Bailimaya John Barrymore staying idle at home
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 29 - mentioned in caption
家居時之約翰擺里瑪亞Jia ju shi zhi Yuehan Bailimaya John Barrymore staying idle at home
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - depicted on image
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - mentioned in article
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - depicted on image
(上) 大飯店中約翰擺里穆與嘉寶之表演(shang) da fan dian zhong Yuehan Bailimu yu Jiabao zhi biao yan(above) the performance of John Barrymore and Greta Garbo in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - mentioned in caption
(上) 大飯店中約翰擺里穆與嘉寶之表演(shang) da fan dian zhong Yuehan Bailimu yu Jiabao zhi biao yan(above) the performance of John Barrymore and Greta Garbo in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - depicted on image
(右) 大飯店中約翰與瓊克勞馥之表演(you) da fan dian zhong yuehan yu Qiong Kelaofu zhi biao yan(right) the performance of John Barrymore and Joan Crawford in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - mentioned in caption
(右) 大飯店中約翰與瓊克勞馥之表演(you) da fan dian zhong yuehan yu Qiong Kelaofu zhi biao yan(right) the performance of John Barrymore and Joan Crawford in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 56 - depicted on image
約翰巴里穆亞及海倫脫愛芙曲里絲之將吻時表情Yuehan Balimuya ji Hailuntuoaifuqulisi zhi jiang wen shi biaoqingThe Expression of John Barrymore and Helen Twelvetrees When about to Kiss
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 56 - mentioned in caption
約翰巴里穆亞及海倫脫愛芙曲里絲之將吻時表情Yuehan Balimuya ji Hailuntuoaifuqulisi zhi jiang wen shi biaoqingThe Expression of John Barrymore and Helen Twelvetrees When about to Kiss
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 36 - depicted on image
(下圖) 約翰和里昂巴理穆亞一門都是藝術家 這是他們家人集在一起時情形(xia tu) Yuehan he Li'ang Balimuya yi men dou shi yi shu jia, zhe shi da men jia ren ji zai yi qi shi qing xing(Down) John and Lionel Barrymore's Family are All Artists. This is a Foto of Family Gathering.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 36 - mentioned in caption
(下圖) 約翰和里昂巴理穆亞一門都是藝術家 這是他們家人集在一起時情形(xia tu) Yuehan he Li'ang Balimuya yi men dou shi yi shu jia, zhe shi da men jia ren ji zai yi qi shi qing xing(Down) John and Lionel Barrymore's Family are All Artists. This is a Foto of Family Gathering.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 28 - depicted on image
約翰巴里穆雅之戲裝Yuehan Balimuya zhi qi zhuangYuehan Balimuya's costume
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 28 - mentioned in caption
約翰巴里穆雅之戲裝Yuehan Balimuya zhi qi zhuangYuehan Balimuya's costume
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 34 - depicted on image
英俊:約翰巴里穆亞ying jun: Yuehan Balimuya
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 34 - mentioned in caption
英俊:約翰巴里穆亞ying jun: Yuehan Balimuya