Browse

李月嫦

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
李月嫦Li YuechangGiven Name (名)Chinesepreferred Name
李月常女士Li Yuechang nu shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
李月嫦女士Li Yuechang NushiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 10 | Assignments in ECPO: 2
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 33 - mentioned in article
“一線之光”郭安慈出馬"yi xian zhi guang" Guo Anci chu ma"A beam of light"; Guo Anci is taking the field
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 1 - depicted on image
李月嫦女士為滬江大學女生之領袖Li Yuechang nu shi wei hu jiang da xue nu sheng zhi ling xiuMs Li Yuechang, the leader of female students at Hujiang University
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 1 - mentioned in caption
李月嫦女士為滬江大學女生之領袖Li Yuechang nu shi wei hu jiang da xue nu sheng zhi ling xiuMs Li Yuechang, the leader of female students at Hujiang University
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 2 - depicted on image
滬江大學李月嫦女士之時裝Hujiang da xue Li Yuechang nu shi zhi shi zhuangThe fashion of Ms Li Yuechang from Hujiang University
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 2 - mentioned in caption
滬江大學李月嫦女士之時裝Hujiang da xue Li Yuechang nu shi zhi shi zhuangThe fashion of Ms Li Yuechang from Hujiang University
 


Advertisement
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 37 - mentioned in advertisement
空前婦女大觀:閨秀影集kong qian fu nu da guan: gui xiu ying jiAn Extraordinary Show of Women's Portraits: Album of Elegant Ladies
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 49 - mentioned in advertisement
閨秀影集gui xiu ying ji 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 53 - mentioned in advertisement
閨秀影集gui xiu ying ji 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 41 - mentioned in advertisement
空前婦女大觀,林澤蒼編,閨秀影集kong qian fu nu da guan , Lin Zecang bian , gui xiu ying ji
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 37 - mentioned in advertisement
閨秀影集gui xiu ying jiAlbum of Elegant Ladies