Browse

林履彬

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林履彬Lin LubinGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 8 | Assignments in ECPO: 37
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 115, 116 - Author
對于B電池之研究Dui yu B dian chi zhi yan jiuThe research on B battery
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 93, 94 - Author
無線電最新式的天線Wu xian dian zui xin shi de tian xianThe newest antenna of wireless
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 5, page: 148, 149, 150, 151, 152, 153 - Author
告購買無電收音機的朋友(一)Gao gou mai wu xian dian shou yin ji de peng you (yi)Tell friends who bought wireless radios (one)
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 - Author
告購買無電收音機的朋友(續)Gao gou mai wu xian dian shou yin ji de peng you (xu)Tell friends who bought wireless radios (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 135, 136, 137, 138, 139, 140 - Author
鎢氬管整流器的作法Wu ya guan zheng liu qi de zuo faInstructions on making tungar tube rectifiers
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 141, 142, 143, 144 - Author
電力冷藏箱的科學解剖(附圖三)
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 10, page: 145, 146 - Author
留聲機的現在及未來(附圖三)
 


Advertisement
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 47 - mentioned in advertisement
怎樣美化家庭用品zen yang mei hua jia ting yong pinHow to beautify household goods