Browse

章錫琛

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
章錫琛Zhang XichenGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1889-00-001969-00-00male-


Authority data
GND, VIAF, Baidu 


Assignments: 9 | Assignments in ECPO: 30
Article
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Author
新性道德是什麼 Xin xing dao de shi she meWhat is the new sexual morality?
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 - Author
穆勒的《婦女服從論》Mu le de Fu nu fu cong lunMill's The Subjection of Women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 72, 73 - Author
讀鳳子女士與Y.D.先生的討論Du Feng Zi nu shi yu Y.D. xian sheng de tao lunReading the discussions of Miss Feng Zi and Mr Y.D.
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 - mentioned in article
讀婦女問題十講Du fu nu wen ti shi jiangReading the ten teachings on woman problem
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 28, 29 - Author
國民會議與女國民Guo min hui yi yu nu guo minNational conference and female citizens
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Author
女學生的人生觀Nu xue sheng de ren sheng guanOutlooks on life of girl students
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 30, 31, 32, 33, 34 - Author
最近婦女運動的失敗和今後應取的方針Zui jin fu nu yun dong de shi bai he jin hou ying qu de fang zhenThe recent failure of the women's movement and guidelines for what sould be pursued from here onwards
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 121, 122 - Translator
新書Xin shuNew books
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 130 - mentioned in advertisement
教育雜誌/ 學生雜誌/ 小說月報/ 少年雜誌Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Xiaoshuo yuebao/ Shaonian zazhiEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ Fiction Monthly Magazine/ Youth Magazine