Browse

花木蘭

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
花木蘭Hua MulanChinesepreferred Name
木蘭 MulanChinese
Hua, MulanChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-
Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 14 | Assignments in ECPO: 1
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 75 - mentioned in article
女傑花木蘭歌Nu jie Hua Mulan geSong for the heroine Hua Mulan
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 58, 59 - mentioned in article
與韞華韞章二妹言志因作Yu Yunhua Yunzhang er mei yan zhi yin zuoWritten together with my sisters Yunhua and Yunzhang, speaking our hopes
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 - mentioned in article
女禍傳Nu huo zhuanBiographies of female calamities
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 75 - mentioned in article
詠中國奇女子 花木蘭Yong Zhongguo qi nu zi Hua MulanChants for China's remarkable women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 77 - mentioned in article
桃谿雪題詞Tao xi xue ti ciA poem on the snow at peach brook
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 75, 76 - mentioned in article
保種歌Bao zhong geSong for protecting the race
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 82 - mentioned in article
女軍人Nu jun renFemale soldiers
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 98, 99 - mentioned in article
記星期日聽講古事Ji xing qi ri ting jiang gu shiReporting a story from Sunday's lecture
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 79 - mentioned in article
題女子世界Ti Nuzi shijieOn Women's World
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - mentioned in article
哀女界Ai nu jieLament for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 55, 56 - mentioned in article
書憤Shu fenHating books
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 57 - mentioned in article
女學生入學歌Nu xue sheng ru xue geSong for female students entering school
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - mentioned in article
新罪業,亞陸女學界七大罪案(城東女學社年假演說稿)Xin zui ye, Ya lu nu xue jie qi da zui an (Chengdong nu xue she nian jia yan shuo gao)New works of vice, the seventh case of vice in girls' schools in Asia (A lecture at the Chengdong girls society's year's
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
婦人界之雙璧:刑場之白堇 Fu ren jie zhi shuang bi: xing chang zhi bai jinThe twin jades of the women's realm, the white floewrs of the execution field