Browse

朱子

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
朱子Zhu ZiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 36, 37, 38, 39 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 全靠着自己的毅力Yin dao xue wen de lu jing/ Quan kao zhe zi ji de yi liThe way that leads to knowledge/ All depend on my perseverance
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 - mentioned in article
文字學上所見古代女子之地位Wen zi xue shang suo jian gu dai nu zi zhi di weiWomen s status in ancient times revealed by philology
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 9, page: 128 - mentioned in caption
朱子以鳥數飛釋時習試申其說Zhuzi yi niao shu fei shi shi xi shi shen qi shuoZhuzi uses niao shu fei shi shi xi to state his theory