Browse

錢大昕

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
錢大昕Qian DaxinChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 愚者一得Yin dao xue wen de lu jing/ Yu zhe yi deThe way that leads to knowledge/ One gain of the foolish
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 36, 37, 38, 39 - mentioned in article
引導學問的路徑/ 全靠着自己的毅力Yin dao xue wen de lu jing/ Quan kao zhe zi ji de yi liThe way that leads to knowledge/ All depend on my perseverance