Browse

曹純一

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
曹純一Cao ChunyiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 40, 41 - Author
春季掃墓的儀式/ 無意識的打架會Chun ji sao mu de yi shi/ Wu yi shi de da jia huiThe ritual of tomb-sweeping in spring/ The unconscious fight gathering
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 41, 42 - Author
春季掃墓的儀式/ 紙灰飛作白蝴蝶Chun ji sao mu de yi shi/ Zhi hui fei zuo bai hu dieThe ritual of tomb-sweeping in spring/ Paper ashes are flying like white butterflies