Browse

元稹

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
元稹Yuan ZhenChinesepreferred Name
元微之Yuan WeizhiChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 131, 132, 133 - mentioned in article
美術與人生的關係/ 均能怡情適性自得其樂Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Jun neng yi qing shi xing zi de qi leThe relationship between art and life/ Both can be delightful, suitable, and enjoyable
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 256, 257, 258 - mentioned in article
如何可使失戀的治癒/ 二Ru he ke shi shi lian de zhi yu/ ErHow to recover from a breakup/ Part two
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 107, 108 - mentioned in article
團扇須防白露秋/ 自來多棄婦Tuan shan xu fang bai lu qiu/ Zi lai duo qi fuThe fan should be careful when fall white dews have arrived/ More abandoned wives since the beginning