Browse

王靜遠

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
王靜遠Wang JingyuanChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 24, 25, 26, 27, 28, 33 - mentioned in article
教育部全國美術展覽會參觀記(一)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (yi)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (one)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 63, 64, 65, 66 - mentioned in article
教育部全國美術展覽會參加記(二)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (er)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (two)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 93, 94, 95 - mentioned in article
女性與美術Nu xing yu mei shuWomen and arts
 


Image
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 13 - depicted on image
里昂中法大學的中國女學生Li'ang zhong fa da xue de Zhong guo nu xue shengThe Chinese female students at the Lyon University of Chinese in France
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 130 - Sculptor
女子美術作品的一斑/ 中山先生像Nu zi mei shu zuo ping de yi ban/ Zhongshan xian sheng xiangA part of women s art works/ The portrait of Zhongshan
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 130 - Sculptor
女子美術作品的一斑/ 女像Nu zi mei shu zuo ping de yi ban/ Nu xiangA part of women s art works/ The portrait of a woman