Browse

程小青

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
程小青Cheng XiaoqingPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name
小青XiaoqingPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1893-06-021976-10-12male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 58 | Assignments in ECPO: 11
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 57, 58, 59, 60, 61 - Translator
影戲作法的研究Ying xi zuo fa de yan jiuStudy on the production of movies
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 109, 110 - Author
從握手上觀察品行Cong wo shou shang guan cha pin xingTo know a person's character by shaking hands
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 1, page: 114, 115 - Author
科學小識(續)Ke xue xiao shi (xu)Knowledge of science
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 2, page: 33, 34, 35, 36 - Author
美容談Měi róng tánChats on beauty
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 72, 73, 74, 75 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 76, 77, 78 - Translator
科學小製造Ke xue xiao zhi zaoSmall inventions of science
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 2, page: 83, 84, 85, 86 - Translator
救急要識 Jiu ji yao shiImportant knowledge for emergencies
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 101, 102 - Author
科學小識(續)Ke xue xiao shi (xu)Knowledge of science
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 50, 51, 52 - Author
病孩之心裡Bing hai zhi xin liPsychology of sick children
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 75, 76, 77 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 78, 79 - Translator
科學小製造 (續)Ke xue xiao zhi zao (xu) Small inventions of science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 87, 88 - Author
鯊魚的功用Sha yu de gong yongFunctions of shark
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 4, page: 87, 88, 89, 90, 91 - Translator
救急要識(續)Jiù jí yào shí (xù)Knowledge for urgent rescue (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 89, 90, 91 - Author
科學小識(續)Ke xue xiao shi (xu)Knowledge of science
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 94, 95, 96, 97 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 98, 99, 100, 101, 102, 103 - Translator
科學小製造 (續)Ke xue xiao zhi zao (xu) Small inventions of science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 107, 108 - Editor
新智囊百問Xin zhi nang bai wenA hundred questions about new knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 107, 108 - Translator
新智囊百問Xin zhi nang bai wenA hundred questions about new knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 5, page: 39, 40, 41, 42 - Author
美容談(續)Měi róng tán (xu)Chats on beauty (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76 - Translator
救急要識(續)Jiu ji yao shi (xu)Important knowledge for emergencies (continuance)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 73, 74, 75, 76, 77 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 77, 78, 79, 80, 81, 82 - Translator
科學小製造 (續)Ke xue xiao zhi zao (xu) Small inventions of science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 85, 86 - Author
露池Lu chiPool
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 86, 87 - Author
白晝的黑暗Bai zhou de hei anDark in the day
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 91 - Author
雨樹Yu shuRain tree
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 92 - Author
鯨魚的新研究Jing yu de xin yan jiuA new study on cetacea
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 93, 94, 95 - Editor
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 93, 94, 95 - Translator
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 99 - Author
歐美社交禮節Oumei she jiao li jieEtiquette in Europe and America
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 39, 40, 41, 42, 43, 44 - Author
美容談(續)Měi róng tán (xù)Chats on beauty (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 71, 72, 73, 74 - Translator
育兒小言 (原名 Amusements of Children)Yù ér xiǎo yán (yuán míng Amusements of Children)Small words on parenting
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 92, 93, 94 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 95, 96, 97 - Editor
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 95, 96, 97 - Translator
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 7, page: 50, 51, 52 - Author
美容談(續)Měi róng tán (xu)Chats on beauty (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 70, 71, 72, 73 - Translator
水牛乳之價值Shui niu ru zhi jia zhiThe value of buffaloes' milk
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 84, 85, 86, 87 - Author
日用食物之化驗法Ri you shi wu zhi hua yan faThe test methods of daily food
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 88, 89 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 90, 91, 92, 93 - Editor
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 90, 91, 92, 93 - Translator
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 7, page: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 - Translator
家庭教育小說弗蘭克Jia ting jiao yu xiao shuo Fu lan keHousehold education fiction Frank (?)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 78, 79 - Translator
動物和氣候Dong wu he qi houAnimal and climate
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 100, 101, 102, 103 - Editor
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 100, 101, 102, 103 - Translator
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 104, 105, 106 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 33, 34, 35, 36 - Author
科學界的偉人居里夫人Ke xue jie de wei ren ju li fu renMadame Marie Curie, The great person of the scientific community
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 9, page: 47, 48, 49, 50, 51, 52 - Author
美容談(續)Měi róng tán (xù)Chats on beauty (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 108, 109, 110 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 110, 111, 112 - Editor
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 110, 111, 112 - Translator
新智囊百問 (續)Xin zhi nang bai wen (xu)A hundred questions about new knowledge (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 10, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50 - Author
美容談(續)Měi róng tán (xù)Chats on beauty (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 10, page: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 - Translator
科學小識Ke xue xiao shiLittle knowledge about science
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 11, page: 159, 160, 161, 162 - Translator
科學小識/ 水琴Ke xue xiao shi/ Shui qinLittle knowledge of science/ Xylophone
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 138, 139, 140 - Translator
科學小識 (續)Ke xue xiao shi (xu)Little knowledge about science (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 140, 141, 142, 143 - Translator
科學小製造Ke xue xiao zhi zaoLittle inventions of science
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 - Translator
歐美婦女之男子生活Ou Mei fu nu zhi nan zi sheng huoThe [disguised] male lives of European and American women