Browse

艾偉

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
艾偉Ai WeiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1890-00-001955-00-00male-


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - Author
情緒的衛生Qing xu de wei shengEmotional health
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - mentioned in article
情緒的衛生Qing xu de wei shengEmotional health
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 154 - mentioned in advertisement
教育雜誌第十八卷第七、八號/兒童心理專號Jiaoyu zazhi di shi qi ba juan di qi ba hao/ Er tong xin li zhuan haoEducation Magazine, vol. 18, issue 7、8/ Special issue on child psychology
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 133 - mentioned in advertisement
教育雜誌第十八卷第七、八號/兒童心理專號Jiaoyu zazhi di shi qi ba juan di qi ba hao/ Er tong xin li zhuan haoEducation Magazine, vol. 18, issue 7、8/ Special issue on child psychology