Browse

鄭振铎

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
鄭振铎Zheng ZhenduoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1898-12-191958-10-17male-


Authority data
 - 


Assignments: 18
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 64, 65, 66, 67, 68, 69 - mentioned in article
世界得諾貝爾文學獎金的三位女文學家Shi jie de Nuobeier wen xue jiang jin de san wei nu wen xue jiaThe three female writers who won the Nobel Literature Prize
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 1, page: 185 - mentioned in advertisement
沙寧Sha ningSanine
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 196 - Author
鄭振鐸著《戀愛的故事》商務印書館Zheng zhenduo zhu "Lian ai de gu shi" Shangwu yin shu guan"Love story" written by Zheng zhenduo Commercial press publish
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 242 - Translator
「文學研究會叢書世界文學名著」商務印書館出版Wen xue yan jiu hui cong shu shi jie wen xue ming zhu shang wu yin shu guan chu banBook series of literature study association masterpieces of world literature commercial press
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 4 - Author
鄭振鐸著《戀愛的故事》Zheng Zhenduo zhu Lian ai de gu shi Zheng Zhenduo The story of love
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 168 - mentioned in advertisement
兒童新讀物Er tong xin du wuNew reading material for children
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 14 - Author
鄭振鐸著《戀愛的故事》Zheng Zhenduo zhu Lian ai de gu shi Zheng Zhenduo The story of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 63 - Author
《教育雜誌》《學生雜誌》《英文雜誌》《小說月報》Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Yingwen yuebao/ Xiaoshuo yuebaoEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ English Magazine/ Fiction Monthly Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 109, 110 - Translator
新書Xin shuNew books
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 150 - mentioned in advertisement
鄭振鐸著《文學大綱》;高君箴鄭振鐸合著《天鵝》;鄭振鐸著《戀愛的故事》Zheng Zhenduo zhu Wen xue da gang; Gao Junzhen Zheng Zhenduo he zhu Tian e; Zheng Zhenduo zhu Lian ai de gu shi Zheng Zhenduo wrote An outline of literature; Gao Junzhen and Zheng Zhenduo co-authored Swan; Zheng Zhenduo wrote The story of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 130 - mentioned in advertisement
教育雜誌/ 學生雜誌/ 小說月報/ 少年雜誌Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Xiaoshuo yuebao/ Shaonian zazhiEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ Fiction Monthly Magazine/ Youth Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 9 - Editor
文學大綱Wen xue da gangThe outline of literature
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 154 - mentioned in advertisement
學生雜誌/ 英文雜誌/ 小說月報/ 少年雜誌Xuesheng zazhi/ Yingwen zazhi/ Xiaoshuo yuebao/ Shaonian zazhiStudents Quarterly Journal/ English Magazine/ Fiction Monthly Magazine/ Youth Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 115 - mentioned in advertisement
教育雜誌/ 學生雜誌/ 英文雜誌/ 小說月報Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Yingwen yuebao/ Xiaoshuo yuebaoEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ English Magazine/ Fiction Monthly Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 6 - mentioned in advertisement
沙寧Sha ningSanine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 9, 10 - mentioned in advertisement
文學大綱Wen xue da gangThe outline of literature
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 138 - mentioned in advertisement
小說月報/ 科學雜誌/ 學藝雜誌/ 自然界Xiaoshuo yuebao/ Kexue zazhi/ Xueyi zazhi/ Zi ran jieFiction Monthly Magazine/ Science Magazine/ Nature/ Xueyi Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 157 - mentioned in advertisement
中國文學研究Zhongguo wen xue yan jiuResearch on Chinese literature