Browse

梁得所

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
梁得所 Liang DesuoChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 191, 192, 193 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳(續)Wu shi nian zhi hui gu mei guo fu nv za zhi bian ji Bo ke zi zhuan (xu)Review of fifty years the autobiography of American womens journal editor Bock (continuation)
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 185, 186, 187 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳(續)Wu shi nian zhi hui gu mei guo fu nv za zhi bian ji Bo ke zi zhuan (xu)Review of fifty years the autobiography of American womens journal editor Bock (continuation)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 151, 152, 153, 154 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 151, 152, 153, 154, 155 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 141, 142, 143 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 143, 144, 145 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 118, 119, 120 - Author
以綠Yi LuYi Lu
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 203, 204 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 167, 168 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 159, 160 - Translator
五十年之回顧美國婦女雜誌編輯博克自傳Wu shi nian zhi hui gu Meiguo Funu zazhi bian ji Boke zi zhuanFifty years of reviewing the editor of American Ladies Journal Bok s biography