Browse

天朴

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
天朴Tian PuChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 53, 54, 55 - Author
家庭的缺陷/ 已成一種普遍的社會病Jia ting de que xian/ Yi cheng yi zhong pu bian de she hui bingThe defects of family/ It has become a kind of popular social disease
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 109, 110 - Author
快樂的世界 Kuai le de shi jieJoyful world
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 111 -
相思 Xiang xiLovesickness
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 126 -
HuiRegret
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 148, 149, 150 - Translator
駝背木匠Tuo bei mu jiangHumpbacked carpenter
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 101, 102 - Author
江蘇太倉Jiangsu TaicangTaicang of Jiangsu Province
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 149, 150 - Author
愛之研究Ai zhi yan jiuResearch on love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 284, 285 - Author
苦工的愛妻Ku gong de ai qiThe beloved wife of a hard labourer
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 8, page: 111, 112, 113, 114 - Author
東南的戰禍Dong nan de zhan huoWar in the Southeast
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 46 - Translator
人生的路上Ren sheng de lu shangThe road of life
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 85, 86, 87, 88 - Author
慈母手中的線/ 為誰辛苦Ci mu shou zhong de xian/ Wei shei xin kuThe thread in the hand of a kind mother/ Being hardworking for whom
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 10, page: 120, 121, 122 - Author
李秀, 木蘭, 韓氏, 梁紅玉Li Xiu, Mu Lan, Han Shi, Liang HongyuLi Xiu, Mu Lan, Han Shi, Liang Hongyu
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 149, 150, 151, 152 - Translator
梅蘇姑娘Meisu gu niangGirl Meisu