Browse

Galilei, Galileo

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Galilei, GalileoGiven Name (名)Italianpreferred Name
GalileoGiven Name (名)Italian
嘉李樂JialileOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加利裏阿JialiliaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加利力阿JialiliaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1564-02-151642-01-08male-


Authority data
Wikidata 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 73, 74, 75 - mentioned in article
關於天的一些知識/太陽的形性Guan yu tian de yi xie zhi shi/tai yang de xing xingKnowledge about the universe/the shape and properties of the sun
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 83, 84, 85 - mentioned in article
關於地的一些知識/地球的形性Guan yu di de yi xie zhi shi/di qiu de xing xingKnowledge about the earth/the shape and properties of the earth
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 99, 100 - mentioned in article
嘉利樂別傳(譯James Baldwin所著泰西三十軼事之一)Jia li le bie zhuan (yi James Baldwin suo zhu Taixi san shi yi shi zhi yi)Biography of Galileo (translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 100, 101 - mentioned in article
嘉利樂別傳(譯James Baldwin所著泰西三十軼事之一)Jia li le bie zhuan (yi James Baldwin suo zhu Taixi san shi yi shi zhi yi)Biography of Galileo (translated from Thirty More Famous Stories Retold by James Baldwin)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 4, page: 101, 102 - mentioned in article
嘉利樂別傳(英譯漢)Jia li le bie zhuan (Ying yi Han)Biography of Galileo (translated from English to Chinese)