Browse

徐湘如

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
徐湘如Xu XiangruChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 - Author
討論會 尊重女性的男子是否可與不滿意的舊式妻子離婚 一Tao lu Zun zhong nu xing de nan zi shi fou ke yu bu man yi de jiu shi qi zi li hun, yiDiscussion: Can a man who respects women divorce his old-style wife with whom he is dissatisfied?