Browse

張春浩

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張春浩Zhang ChunhaoChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 2, page: 57, 58, 59, 60 -
我的母親 (八)Wo de mu qin (ba)My mother (8)
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 2, page: 88, 89, 90 -
鄉村婦女教育問題Xiang cun fu nu jiao yu wen tiThe question of education for country women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 29, 30 - Author
小家庭生活的一種報告Xiao jia ting sheng huo de yi zhong bao gaoThe kind of report on a small family