Browse

Gilman, Lawrence

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Gilman, LawrenceEnglishpreferred Name
紀爾曼JiermanChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1878-00-001939-00-00female-


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 1, page: 180, 180, 181, 181, 182, 182, 183, 183, 184, 184, 185, 185, 186, 186 -
婦女的新時代Fu nu de xin shi daiA new era for women
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 2, page: 150, 151, 152 -
兩只鸛鳥Liang zhi guan niaoTwo storks
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 - mentioned in article
讀婦女問題十講Du fu nu wen ti shi jiangReading the ten teachings on woman problem
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
自由戀愛的軌道和歧路Zi you lian ai de gui dao he qi luThe trajectory and wrong way of free love