Browse

黃雲孫

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
黃雲孫Huang YunsunChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 2
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 - Author
求悅於妻Qiu yue yu qiTo please the wife
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 60, 61, 62 -
美國大學生對於理想的配偶的意見Meiguo da xue sheng dui yu li xiang de pei ou de yi jianAmerican university student's views on ideal love matches