Browse

徐廈才

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
徐廈才Xu ShacaiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 - Translator
青年女子生活上的轉機Qing nian nv zi sheng huo shang de zhuan jiThe turnaround of young women on daily life
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 - Author
牙齒的衛生Ya chi de wei shengThe dental health
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 4, page: 69, 70, 71, 72, 73, 74 - Translator
凰鳴諧諧Huang ming jie jieThe tweeting of female phoenix
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 - Translator
女子的大學教育問題Nu zi de da xue jian yu wen tiThe problems of women's university education
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 6, page: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 - Translator
新婦女進化的過程Xin fu nu jin hua de guo chengThe evolutionary process of new women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 - Translator
愛情與犧牲Ai qing yu xi shengWhere love is king
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - Author
什麽是現代婦女的新自由Shen me shi xian dai fu nu de xin zi youWhat is the new freedom of modern women
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 11, page: 33, 34, 35, 36, 37 - Author
糜爛俄羅斯之新婚姻律Mi lan e luo si zhi xin hun yin luThe new marriage law of the luxurious and messed Russia
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 12, page: 79, 80, 81, 82, 83, 84 - Translator
一個美國少年的自述Yīgè měiguó shàonián de zìshùAn American teen's readme