Browse

朱雲樓

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
朱雲樓Zhu YunlouGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - Author
米的消費法及其營養能力Mi de xiao fei fa ji qi ying yang neng liHow to use the rice and its nutrition
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 2, page: 170, 171, 172, 173, 174, 175 - Translator
表現愛情的接吻擁抱的起源Biao xian ai qing de jie wen yong bao de qi yuanThe origin of kiss and hug, ways to show love
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 2, page: 176, 177, 178, 179, 180, 181 - Translator
表現愛情的接吻擁抱的起源Biao xian ai qing de jie wen yong bao de qi yuanThe origins of kissing and hugging as expressions of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88 - Author
鼠談Shu tanA talk on rats
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 11, page: 79, 80, 81, 82, 83, 84 - Author
學齡兒童的衛生Xue ling er tong de wei shengHygiene of schoolchildren
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 12, page: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 - Translator
母親保護法的研究Mu qing bao hu fa de yan jiuResearch on motherly protectiveness
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - Author
為人的不便Wei ren de bu bianThe limits of human beings