Browse

湯友章

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
湯友章Tang YouzhangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 12
Image
Linglong, Vol: 6, Iss: 15, page: 20 -
吳麗露小姐,湯友章攝Wu Lilu xiao jie, Tang Youzhang sheMs. Wu Lilu, photographed by Tang Youzhang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 15, page: 40, 41 - Photographer
公园里的小姐们。方琲小姐,徐?,杜鳌摄。 徐雪青女士 - 汤友章摄;葉英業雄 - 席與羣攝 Gong yuan li de xiao jie men. Fang Bei xiao jie, Xu ?, Du Ao she。 Xu Xueqing nu shi - Tang Youzhang she; Ye Ying Ye Xiong - Xi Yuqun sheLadies in the park. Miss Fang Bei, Xu ?, photographed by Du Ao; Ms. Xu Xueqing - photographed by Tang Youzhang Ye Ying Ye Xiong - photographed by Xi Yuqun
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 15, page: 59 -
英茵女士,湯友章攝Ying Yin nu shi, Tang Youzhang sheMs. Ying Yin, photographed by Tang Youzhang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 2 - mentioned in caption
蔡一鳴小姐 湯友章寄Cai Yiming xiao jie; Tang Youzhang ji Miss Cai Yiming, sent by Tang Youzhang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 39 - Photographer
華英小姐 湯友章攝Huaying xiao jie; Tang Youzhang she Miss Huaying; shot by Tang Youzhang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 1 - Photographer
林玲女士Lin Ling nu shiMs. Lin Ling
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 2 - Photographer
鄉下姑娘林玲女士Xiang xia gu niang Lin Ling nu shi Ms. Lin Ling, a country girl
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 1 - Photographer
張時隱女士,湯友章攝Zhang Shiyin nu shi, Tang Youzhang sheMs. Zhang Shiyin, picture by Tang Youzhang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 1 - mentioned in caption
張時隱女士,湯友章攝Zhang Shiyin nu shi, Tang Youzhang sheMs. Zhang Shiyin, picture by Tang Youzhang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 1 - Photographer
徐玲女士 (湯友章遺作)Xu Ling nu shi (Tang Youzhang yi zuo)Miss Xu Ling (Tang Youzhang's last work)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 1 - mentioned in caption
徐玲女士 (湯友章遺作)Xu Ling nu shi (Tang Youzhang yi zuo)Miss Xu Ling (Tang Youzhang's last work)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 22 - Photographer
美玉女士Meiyu nu shiMiss Meiyu