Browse

李寓一

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
李寓一Li YuyiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 21
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 - Author
從速用美的顔色裝飾妳的房間Cong su yong mei de yan se zhuang shi ni de fang jianTo use beautiful color to decorate your rooms as quickly as possible
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 3, page: 62, 63, 64, 65, 66 - Author
裝飾之單純美Zhuang shi zhi dan chun meiThe pure beauty of decoration
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 82, 83, 84, 85, 86 - Author
衣裝美的判斷Yi zhuang mei de pan duanThe judgement of beauty of clothes
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 4, page: 64, 65, 66, 67, 68 - Author
裝飾美之單純法的商榷Zhuang shi mei zhi dan chun fa de shang queThe discussion on simplicity of decoration
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 - Author
歐洲裝飾的進化及法蘭西的時裝Ouzhou zhuang shi de jin hua ji Falanxi de shi zhuangThe evolution of European decoration and French fashion
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 18 - Author
人家不愛惜我,我自己愛惜自己Ren jia bu ai xi wo, wo zi ji ai xi zi jiOthers do not cherish me; I cherish myself
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 24, 25, 26, 27, 28, 33 - Author
教育部全國美術展覽會參觀記(一)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (yi)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (one)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 57, 58, 59, 60, 61 - Author
工業美術的新意趣Gong yi mei shu de xin yi quNew thought and interest of arts and crafts
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 63, 64, 65, 66 - Author
教育部全國美術展覽會參加記(二)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (er)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (two)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 133, 134, 135, 136, 137 - Author
教育部全國美術展覽會參觀記(三)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (san)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (three)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 138, 139, 140, 141 - Author
歐洲新建築概略與國內建築新構作Ouzhou xin jian zhu gai lue yu guo nei jian zhu xin gou zuoThe outline of European new architecture and new construction of domestic architecture
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 - Author
從裸裝到禮裝-從禮裝到裸裝Cong luo zhuang dao li zhuang- cong li zhuang dao luo zhuangFrom naked to dressed- from dressed to naked
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 187, 188, 189 - Author
教育部全國美術展覽會參觀記(四)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (si)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (four)
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 9, page: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 - Author
美裝新裝與奇裝異服Měi zhuāng xīn zhuāng yǔ qízhuāngyìfúBeauty clothing New clothing and Bizarre clothing
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 10, page: 100, 101, 102, 103 - Author
藍色化裝飾之美的評論Lán sè huà zhuāngshì zhīměi de pínglùnBlue decorative beauty of the comment
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 12, page: 63, 64, 65, 66 - Author
漁獵民族之葬禮Yu lie min zu zhi zang liThe funeral of fishing and hunting ethnic group
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 12, page: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 - Author
花樣新作法Huāyàng xīn zuòfǎPattern of new approach
 


Image
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 35 - Painter
教育部全國美術展覽會參觀記附圖/ 會旗Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji fu tu/ Hui qiPictures attached with the review of the national art exhibition of the Ministry of Education/ Exhibition flag
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 35 - Painter
教育部全國美術展覽會參觀記附圖/ 標柱Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji fu tu/ Biao zhuPictures attached with the review of the national art exhibition of the Ministry of Education/ Stanchion
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 185 - Author
商務印書館出版「畫學新書」Shang wu yin shu guan chu ban Hua xue xin shuCommercial Press new books on painting
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 156 - mentioned in advertisement
預告發行/ 教育部全國美術展覽會特輯號Yu gao fa xing/ Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui te kan haoAdvance notice/ Special issue on the national art exhibition of the Ministry of Education