Browse

懷桂琛

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
懷桂琛Huai GuichenGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 63, 64, 65 - Translator
於遊戲中寓教育兒童之法譯婦人世界Yú yóu xì zhōng yù jiào yù ér tóng zhī fǎ yì fù rén shì jiè
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 7, page: 101, 102, 103 - Author
歐戰聲中婦女界之軼聞Ōu zhàn shēng zhōng fù nǚ jiè zhī yì wénAncedotes from the voices of women amid the European war
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 8, page: 52, 53, 54, 55 - Author
預防白髮之研究譯婦人世界Yù fáng bái fà zhī yán jiū yì fù rén shì jiè
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 9, page: 99, 100, 101 - Author
世界異聞Shì jiè yì wénNovel news [from around the] world
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 10, page: 99, 100, 101 - Author
世界異聞(續)Shì jiè yì wén (xù)Novel news [from around the] world (continued)