Browse

任白濤

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
任白濤Ren BaitaoChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 208, 209 - mentioned in article
婦女的美術/ 應該研究文藝Fu nu de mei shu/ Ying gai yan jiu wen yiWomen s arts/ Should study literature and art
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 52, 53, 54, 55 -
愛與食之關係Ai yu shi zhi guan xiThe relationship between love and food
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 8, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75 - Translator
女子教育之科學的根據(續)Nu zi jiao yu zhi ke xue de geng ju (xu)Education for girls according to science
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 91, 92, 93, 94 - Translator
現代的結婚生活Xian dai de jie hun sheng huoMarried life of contemporary times