Browse

錢瑞秋

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
錢瑞秋Qian RuiqiuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Note
吳江私立麗則女子中學一年級生


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 1, page: 61, 62 - Author
實用科學衛生衣Shí yòng kē xué wèi shēng yīApplied science: hygienic clothing
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 137, 138 - Author
問諸生誦蘇髯翁上梅直講書有日矣能本日來研誦之所得以說明其段落篇法及主旨歟Wèn zhū shēng sòng sū rán wēng shàng méi zhí jiǎng shū yǒu rì yǐ néng běn rì lái yán sòng zhī suǒ dé yǐ shuō míng qí duàn luò piān fǎ jí zhǔ zhǐ yú
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 138, 139 - Author
獨立與合群Dú lì yǔ hé qúnIndependent and sociable
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 9, page: 141, 142 - Author
本校規制校園記Běn xiào gu īzhì xiào yuán jìRecord of this school's campus regulations