Browse

祁森煥

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
祁森煥Qi SenhuanChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 188, 189, 190, 191, 192 - Translator
無產階級的婦女運動Wu chang jie ji de fu nu yun dongThe prolentarian women's movement
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 215, 216, 217, 218 -
美國婦女選舉權獲得的歷史Meiguo fu nu xuan ju quan huo de de li shiHistory of the attainment of women's suffrage in America
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 -
日本婦女運動的過去和現在(文化運動政治運動社會運動的主流)Riben fu nu yun dong de guo qu he xian zai (wen hua yun dong zheng zhi yun dong she hui yun dong de zhu liu) The past and present of Japan's women's movement (main currents in cultural, political and social movements)
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 86, 87, 88 -
美國文藝與婦女的勢力Meiguo wen yi yu fu nu de shi liThe arts in America and the force of women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 89, 90, 91, 92 -
日本婦女團體的變動(「從新婦人協會」到「婦人聯盟」)Riben fu nu tian ti de bian dongChanges in Japan's women's organizations
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 -
日本女界的現狀 (日本Oku Mumeo 奧梅尾女士原著)Riben nu jie de xian zhuang (Riben Aomeibao nu shi yuan zhe)The present situation of the women's world in Japan (original by Japanese writer Oku Mumeo)
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 105, 106, 107, 108, 109 - Translator
婦女都市俱樂部的介紹Fu nu du shi ju le bu de jie shaoAn introduction to urban social clubs for women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 29, 30, 31, 32 - Author
婦女競技問題的考察Fu nu jing ji wen ti de kao chaA study of athletics for women