Browse

胡定安

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
胡定安Hu DinganGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 140, 141, 142, 143, 144, 145 -
胎產和育兒改良之必要Tai chan he yu er gai liang zhi bi yaoThe need to reform approaches to childbirth and childrearing
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 129, 130 - Author
醫學上的產兒制限觀Yi xue shang de chan'er zhi xian guanRestrictions on birth from a medical perspective
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 8, page: 99, 100 -
婦女界的普通病Fu nu jie de pu tong bingA common malady of the women's world
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 23, 24 - Author
國家與社會之婦女衛生問題Guo jia yu she hui zhi fu nu wei sheng wen tiWomen's health problems in the country and society
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 198 - mentioned in advertisement
防疫/積極的防疫法在培養衛生智識謹為讀者介紹下列衛生書Fang yi ji ji de fang yi fa zai pei yang wei sheng zhi shi jin wei du zhe jie shao xia lie wei sheng shuEpidemic prevention introducing readers to the following books on methods of active epidemic prevention in cultivating sanitary knowledge