Browse

無競

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
無競Wu JingChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 17
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 - Translator
女權發達史話Nu quang fa da shi huaSome words on the development of feminism
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 2, page: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 - Translator
駁婦女非解放論的淺薄(呈山川菊榮夫人), 日本生田長江著Bo fu nu fei jie fang lun de qian boRefuting the shallowness of arguments againts women's liberation
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 -
賣淫之社會學的考察 (日本林癸未夫原著)Mi yin zhe she hui xue de kao chaA sociological study of prostitution
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 97, 98, 99 -
土耳其的女教育總長Tu'erji de nu jiao yu zong changTurkey's female Minister of Education
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 53, 54, 55, 56 - Author
產兒制限與珊格爾夫人Chan'er zhi xian yu Shange'er fu renMargaret Sanger and birth control
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 131, 132, 133, 134, 135 - Author
產兒制限之史的考察珊格爾夫人Chan'er zhi xian zhi shi de kao cha Shan ge'er fu renMargaret Sanger and the history of birth restrictions
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 - Translator
女子的自修自學Nu zi de zi xiu zi xueThe self-cultivation and self-studies of girls students
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 8, page: 60 -
挪威的母性保護Nuowei de mu xing bao huThe safeguarding of the maternity in Norway
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 8, page: 61, 62 -
日本女子教育革新的曙光Riben nu zi jiao yu ge xin de shu guangThe dawn of the reform of women's education in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54 -
經濟組織的進化與家族制度 Jing ji zu zhi de jin hua yu jia zu zhi duThe evolution of economic organizations and the family system
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 27, 28, 29, 30 -
女性之建設的生活與性的道德Nu xing zhi jian she de sheng huo yu xing de dao deLives built by women and sexual morality
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 -
歐洲婦女對於生活的苦惱 Ouzhou fu nu dui yu sheng huo de ku naoEuropean women's distress over life
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - Translator
美國婦女運動的左右翼Meiguo fu nu yun dong de zuo you yiThe left and right wings of the women's movement in America
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 -
關於配偶選擇的幾條要件Guan yu pei ou xuan ze de ji jian yao jianA few important points about choosing one's own love match
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 11, page: 42, 43, 44, 45 - Translator
婦女解放論的淺薄Fu nu jie fang lun de qian boThe superficiality of the discourse of women's liberation
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 11, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 - Translator
婦女非解放論的淺薄Fu nu fe jie fang lun de qian boThe superficiality of the discourse on women's lack of freedom
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 12, page: 30, 31 - Translator
女子活動的領域 Nu ze huo dong de ling yuThe sphere of women's activities