Browse

張友鶴

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張友鶴Zhang YouheChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 147, 148 - Author
我國目前婦女運動應取的方針Wo guo zi qian fu nu yun dong ying qu de fang zhenPolicies that the women's movement in China should acquire
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 201 - Author
離婚問題之我觀Li hun wen ti zhe wo guanMy view on the question of marriage
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 8, page: 55, 56, 57 - Author
白香山詩中之婦女問題Bai Xiangshan shi zhong zhi fu nu wen tiThe female problems in Bai Xiangshan's poems