Browse

幼彤

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
幼彤You TongChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 258, 259, 260, 261, 262, 263 - Translator
印度婦女的政治運動Yindu funu de zheng zhi yun dongThe political movements of Indian women
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 -
沛爾根Pei er geng
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 125, 126, 127, 128, 129, 130 - Translator
沛爾根Pei'er geng
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 100, 101, 102, 103 - Author
離婚問題的悲劇Li hun wen ti de bei juA tragedy and the question of divorce
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 - Translator
德國之婦女參政權 (譯日本國家學會雜誌)Deguo zhi fu nu can zheng quan yi Riben guo jia xue hui The political rights of women in Germany (Translated from a Japanese magazine)
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 30, 31, 32, 33 - Author
唱母性尊重論的愛倫凱女士為什麼獨身Chang mu xing zun zhong lun de Ailun nu shi wei she me du shenWhy is Miss Helen, who advocates respect for motherhood, single
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 43, 44, 45, 46, 47 -
婦女與政治的關係Fu nu yu zheng zhi de guan xiThe relationship between women and politics