Browse

Y.D.

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Y.D.Y.D.Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)undeterminedpreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 16
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 272, 272, 273, 273, 274, 274, 275, 275, 276, 276, 277, 277, 278, 278, 279, 279 -
日本婦女團體及婦女運動者訪問記Riben funu tuan ti ji funu yundong zhe fang wen jiInterviews with members of women's groups in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32 - Translator
近代的戀愛觀Jin dai de lian ai guanOutlooks on love in recent times
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 65, 66, 67 -
自由戀愛與戀愛自由(讀了鳳子女士的「答客問」以後)Zi you lian'ai yu lian'ai zi youFreedom of love and love that is free
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 69, 70, 71, 72 -
自由戀愛與戀愛自由續篇(再答鳳子女士)Zi you lian'ai yu lian'ai zi you xu pianFreedom of love and love that is free
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 74, 75, 76 -
戀愛與自由Lian'ai yu zi youLove and freedom
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 31, 32, 33, 34 -
從家庭生活到人類生活 (日本秋田雨雀著)Cong jia ting sheng huo dao ren lei sheng huo (Riben Qiutian Yuque zhe)From family life to human life (by Japanese author, Ujaku Akita)
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 61, 62, 63 -
我的離婚的前後(兼質鄭振壎先生)Wo de li hun de qian you Before and after my divorce
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 93, 94, 95, 96, 97 -
從大家庭生活到個人生活 Cong da jia ting sheng huo tao de ren sheng huoFrom life in a big family to life as an individual
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 156, 157, 158, 159, 160 - Author
白蓮女士離婚記Bailian nu shi li hum jiMis Bai Lian's record of her divorce
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 165, 166, 167, 168 - Author
一件妥協的離婚Yi jian tuo xie de li hunA case of an amicable divorce
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 45, 46, 47, 48 - Author
告失戀的人們Gao shi lian de ren menTo those who have lost love
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Translator
家族制度的將來Jia zu zhi du de jiang laiThe future of the family system
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 75, 76, 77, 78, 79, 80 -
戀愛之力Lian'ai zhi liThe power of love
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 24, 25, 26, 27 -
職業與婦女Zhi ye yu fu nuWomen and vocations
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 12, page: 38, 39, 40, 41 -
新社會自由人的貞操觀Xin she hui zi you ren de zhen cao guanThe attitudes towards virginity of free individuals in new society