Browse

紫瑚

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
紫瑚Zi HuChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 12
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 20, 21, 22, 23, 24 -
現代的男女爭鬥 Xian dai de nan nu zheng douModern day battles between men and women
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 36, 37 - Author
金錢維繫的家庭Jing qian wei ji de jia tingFamilies experiencing financial difficulties
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 64, 65, 66, 67, 68 - Author
兩個自殺的處女Liang ge zi sha de chu nuTwo virgins who committed suicide
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 37, 38 - Author
學歷和擇偶Xue li hu ze'ouLevel of education and choosing a spouse
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Author
中國目前之離婚難及其救濟策Zhongguo mu qian zhi li hun nan ji qi jiu ji ceThe difficulty and stress relief that comes with divorce in China
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 132, 133, 134, 135, 136, 137 - Author
歐洲各國的離婚法Ou zhou ge guo de li hun faThe ways of divorce in various European countries
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 35 - Author
性的本能之高尚化Xing de ben neng zhi gao shang huaThe elevation of sexual instincts
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 8, page: 33, 34 - Author
戀愛與人生Lian'ai yu ren shengLife and love
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 59, 60 -
伍廷芳博士的女子參政論Wu Tingfang bo shi de nu zi can zheng lunWu Tingfang's discourse on women's participation in politics
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 34, 35 - Author
挫折Cuo zheSetback
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 10, page: 42, 43, 44 - Author
日本婦女運動的新傾向Ri ben fu nu yun dong de xin qing xiangNew trends in the women's movement of Japan
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 12, page: 42, 43 -
我國婦女界急進的傾向Wo guo fu nu jie ji jin de qin xiangTendencies of China's women's world as it forges ahead