Browse

劉雲舫

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
劉雲舫Liu YunfangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Note
廬江


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 1, page: 59, 60, 61, 62, 63, 64 - Translator
家庭看護學Jia ting kan hu xue The study of home nursing
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 2, page: 81, 82, 83, 84 - Editor
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 3, page: 67, 68, 69, 70 - Editor
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 4, page: 68, 69, 70 - Editor
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 5, page: 79, 80, 81 - Editor
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 20, 21, 22, 23, 24 - Author
改造時代的婦女應具什麼資格Gai zao shi dai de fu nu ying ju shen me zi geWhat qualifications women should acquire in the reform era
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 6, page: 83, 84 - Author
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 7, page: 91, 92, 93, 94 - Translator
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 7, page: 99, 100, 101, 102, 103 - Translator
新西蘭島之育兒政策(附圖)譯英倫雜誌七月號Xin xi lan dao zhi yu er zheng ce (fu tu) yi ying lun za zhi qi yue haoNew Zealand parenting policies (with image) Translated from July issue [of] British journal
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 8, page: 85, 86, 87, 88, 89 - Translator
家庭看護學(續)Jiā tíng kān hù xué (xù)The study of home nursing (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 39, 40, 41, 42, 43, 44 - Author
新婦女所應該剷除的幾種劣根性Xin fu nu suo ying gai chan chu de ji zhong lie gen xingSeveral weaknesses that women should abondon
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 10, page: 72, 73, 74, 75 - Editor
論節食Lùn jié shíOn dieting
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 12, page: 79, 80, 81, 82, 83 - Translator
余之救濟嬰兒主義譯庇爾孫雜誌Yu zhi jiu ji ying er zhu yi yi bi er sun za zhi Translation from English magazine Bi Er Sun : More on calming babies