Browse

陳娟娟

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳娟娟Chen JuanjuanPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 19
Image
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 42 - depicted on image
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanYong star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 42 - mentioned in caption
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanYong star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 9, page: 21 - depicted on image
陳娟娟小姐表演歌唱Chen Juanjuan xiao jie biao yan ge changMiss Chen juanjuan's singing performance
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 19 - depicted on image
牛鼻子‧黃堯‧陳娟娟 三位兩體niu bi zi ‧Huang Yao ‧Chen Juanjuan san wei liang ti Cow nose, Huang Yao and Chen Juanjuan Trinity in two
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 19 - depicted on image
上帝的龍兒:陳娟娟,席與羣攝shang di de long er: Chen Juanjuan, Xi Xunqun sheThe chosen/divined child: Chen Juanjuan, picture by Xi Xunqun
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 19 - mentioned in caption
上帝的龍兒:陳娟娟,席與羣攝shang di de long er: Chen Juanjuan, Xi Xunqun sheThe chosen/divined child: Chen Juanjuan, picture by Xi Xunqun
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 40 - depicted on image
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanThe little star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 40 - mentioned in caption
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanThe little star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 41 - depicted on image
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanThe little star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 41 - mentioned in caption
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanThe little star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 41 - depicted on image
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanThe little star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 41 - mentioned in caption
小明星陳娟娟xiao ming xing Chen JuanjuanThe little star Chen Juanjuan
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 19 - depicted on image
放爆竹:陳娟娟 (何佐明攝)Fang bao zhu: Chen Juanjuan (He Zuoming she)Fire the cracker: Chen Juanjuan (by He Zuoming)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 19 - mentioned in caption
放爆竹:陳娟娟 (何佐明攝)Fang bao zhu: Chen Juanjuan (He Zuoming she)Fire the cracker: Chen Juanjuan (by He Zuoming)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 19 - depicted on image
放爆竹:陳娟娟 (何佐明攝)Fang bao zhu: Chen Juanjuan (He Zuoming she)Fire the cracker: Chen Juanjuan (by He Zuoming)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 19 - mentioned in caption
放爆竹:陳娟娟 (何佐明攝)Fang bao zhu: Chen Juanjuan (He Zuoming she)Fire the cracker: Chen Juanjuan (by He Zuoming)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 21 - mentioned in caption
陳娟娟的小朋友Chen Juanjuan de xiao peng youChen Juanjuan's litte friends
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 19 - depicted on image
小明星陳娟娟之舞姿xiao ming xing Chen Juanjuan zhi wu ziDancing of the little star, Chen juanjuan
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 19 - mentioned in caption
小明星陳娟娟之舞姿xiao ming xing Chen Juanjuan zhi wu ziDancing of the little star, Chen juanjuan