Browse

蔡秀珠

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
蔡秀珠Cai XiuzhuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
蘇州景海女學正科畢業生


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 94 - Author
書籍為吾人之良朋說Shu ji wei wu ren zhi liang peng shuo About works for our virtuous friend
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 10, page: 89, 90 - Author
春日種樹說Chun ri zhong shu shuoSpring days in the forest
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 101 - Author
沃土之民不材瘠土之民嚮義論Wo tu zhi min bu cai jin tu zhi min xiang yi lun